Студентський науковий гурток
Науково-дослідна робота студентів є невід'ємною частиною освітнього процесу, метою якої є науково-пошукова діяльність, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність є нерозривною складовою професійної підготовки компетентних фахівців, що передбачає навчання здобувачів вищої освіти методології та методиці дослідження: пояснення явищ і процесів, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання.

Виконуючи науково-дослідну роботу здобувачі не тільки беруть систематичну участь у пошуково-дослідницькій діяльності, але й розвивають навички творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.


Студентський науковий гурток «Когнітивно-дискурсивні аспекти лінгвокультурології» функціонує при кафедрі прикладної лінгвістики на гуманітарно-правовому факультеті Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з вересня 2021 року.

Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток умінь і навичок здобувачів-лінгвістів планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі лінгвістики; залучення здобувачів до різних форм наукової комунікації (конференції, круглі столи, дебати, наукові публікації), а також до участі у студентських конкурсах і олімпіадах; поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти матеріалів з обраного напряму.
Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник (голова), що призначається завідувачем кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри – Міщенко Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики.
Засідання студентського наукового гуртка відбуваються раз на місяць. Під час зустрічей студенти разом із викладачами кафедри обговорюють проблеми та перспективи сучасної прикладної лінгвістики: основні напрями лінгвістичних і лінгвокультурологічних досліджень англомовного тексту; історія виникнення та розвитку лінгвокультурології; сучасні лінгвістичні підходи до вивчення понять «концепт», «дискурс»; мовні особливості авіаційного дискурсу тощо.Made on
Tilda