Бакалаври
Освітній рівень «бакалавр»
Термін навчання – 4 роки
Студенти отримують знання двох європейських мов - англійської та німецької; навчаються техніці перекладу наукових та технічних текстів (включно з перекладом в галузі авіації), а також редагуванню перекладених текстів; практикуються у бізнес-листуванні; знайомляться та вчаться користуватися сучасними інформаційними технологіями для ефективного виконання якісного перекладу; опановують знання у сфері IT, комп'‎ютерної техніки та Web-дизайну; знайомляться з основами прикладної лінгвістики, корпусної лінгвістики та іншими навчальними дисциплінами, що розширюють кругозір та розвивають особистість. Студентам-бакалаврам пропонується ціла низка дисциплін на власне вподобання (вибіркові дисципліни).
1-й курс
 • Англійська мова. Практика мови
  Пропонується значна кількість занять окремо з розмовної практики
  та окремо з граматики протягом 4-х років навчання. Мета – опанування
  англійської мови на високому рівні
 • Німецька мова
  Пропонована кількість занять за умови відповідального підходу до вивчення мови дозволяє як вільно спілкуватися німецькою мовою під час подорожі або літньої практики в Німеччині, Австрії, так і працювати в компаніях, організаціях, фірмах, де вимагається володіння мовою
 • Загальне мовознавство
  Покликане розширити загальнолінгвістичну підготовку перекладача; ознайомити студентів з основними напрямами, ідеями та проблемами сучасного мовознавства; розвити у студентів наукове лінгвістичне мислення
 • Математичні основи лінгвістики
  Застосовування набутих теоретичних знань та методів з математичних
  основ лінгвістики стануть у нагоді для вирішення практичних завдань
  у філології / прикладній лінгвістиці та змістовного інтерпретування
  отриманих результатів
 • Інженерні основи авіаційної та ракетно-космічної техніки
  Основна увага – формуванню у студентів-лінгвістів базових знань про принципи польоту літальних апаратів (ЛА) різних класів; конструкцію ЛА; сучасні та перспективні напрямки розвитку аерокосмічної техніки, що є предметною областю технічного авіаційного перекладу) та методи вирішення
  концептуальних проблем розвитку складних зразків техніки.
 • Історія за вибором
 • Українські студії
 • Правова компетентність
 • Мовні компетентності
  До вибору пропонується ціла низка філологічних дисциплін, серед яких – Практикум з аудіювання: рівні від Pre-Intermediate до Upper-Intermediate
 • Навчальна практика
  Студенти отримують практичні навички роботи з ПК та мережею Іnternet,
  Internet-сервісами з обробки текстів; програмними засобами створення веб сторінок; конвертування текстової інформації в різних форматах; застосування
  алгоритму автоматичного реферування текстової інформації
2-й курс
 • Англійська мова. Практика мови
 • Німецька мова
 • Лінгвокраїнознавство
  Студенти здобувають знання про географічне положення країн, мова яких вивчається, їх населення, найважливіші етапи історичного розвитку, ознаки політичних систем та розуміння їх культури через знання мови, літератури та історичної спадщини – навчальна дисципліна, що формує фонові знання освіченої людини
 • Авіаційна термінологія (базовий курс)
  Одна із низки дисциплін, що торкаються безпосередньо предметної області перекладу; дає базові знання англомовної вузькогалузевої термінології за темами, серед яких «Загальні принципи теорії польоту ЛА»,
  «Конструкція ЛА», «Основні частини літака, їх призначення та конструкція» та інші для подальшого перекладу зокрема технічних текстів авіаційного спрямування та створення термінологічних вузькогалузевих авіаційних словників
 • Вступ до перекладознавства
  Дисципліна зорієнтована на створення теоретичного підґрунтя для формування й розвитку вмінь і навичок перекладацької діяльності
 • Теорія алгоритмів і обчислювальних процесів
  Теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців до застосування алгоритмічних стратегій та основ теорії обчислювальності для опрацювання мовного матеріалу
 • Основи інформатики і комп'‎ютерної техніки
  Мета – сформувати у студентів-лінгвістів навички, необхідні для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; розвинути уміння цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними
 • Основи WEB-дизайну: створення лінгвістичних сайтів
  Цей курс ознайомить студентів з теоретичними основами створення гіпертекстових документів на основі стандартів HTML та CSS; сучасними засобами та методами створення інтерактивного змісту Web-сторінок; дасть можливість спробувати себе у практичному створенні лінгвістичного Web-сайту; навчитися використовувати можливості пакетів прикладних програм для вирішення різних завдань, що виникають у процесі створення Web-сайту, та ін.
 • Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором здобувача
 • Формування системного наукового світогляду
 • Ознайомча практика
  Студенти отримують практичні навички роботи з ПК та комп'ютерними мережами; опанують принципи роботи з браузерами Internet, інформаційною безпекою з обробки текстової інформації в Іnternet; навчяться розробляти бланки та візитні картки та ін.
3-й курс
 • Англійська мова. Практика мови
 • Німецька мова
 • Теорія та практика перекладу
  Навчальна дисципліна покликана навчити студентів виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів, а також здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об'єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності
 • Термінознавство
 • Основи прикладної лінгвістики
  Деякими завданнями є: навчити студентів проводити лінгвістичний аналіз; опрацьовувати й систематизувати теоретичний і мовний матеріал; застосовувати лінгвістичні та нелінгвістичні методи для вивчення конкретних мов
 • Обчислювальна техніка та програмування
  Студенти-лінгвісти набудуть знань щодо архітектури обчислювальної техніки; створення програмних додатків за допомогою мови програмування для автоматизації розв'язання різноманітних професійних завдань
 • Розвиток комунікацій
 • Комп'ютерно-перекладацька практика
  Під час практики студенти зможуть удосконалити навички виконання письмового перекладу з використанням програм-перекладачів Рута Плай, Prompt, Socrat, Plaj, SDL Trados 2011, електронних словників Context, Polyglossum, Multilex, Lingvo, Proling; письмового реферування та анотування спеціальних текстів, проспектів, реклами, буклетів фірм і підприємств; перекладу та редагування ділових листів (у тому числі робота з електронною поштою); укладання двомовних термінологічних словників у авіаційно-космічній галузі, використовуючи існуючі електронні словники, комп'ютерні бази даних, програми вибору ключових слів; усного реферування аудіо- та відео матеріалів; ведення телефонних переговорів іноземною мовою
4-й курс
 • Англійська мова. Практика мови
 • Англійська мова для ділового спілкування
 • Сучасні інформаційні технології у перекладі
 • Редагування перекладів
 • Порівняльна стилістика англійської та української мов
 • Корпусна лінгвістика
  Навчальна дисципліна покликана сформувати навички роботи із програмними засобами й інформаційними ресурсами корпусної лінгвістики; продемонструвати можливості роботи з корпусними базами даних в лінгвістичних дослідженнях з метою навчання і вивчення іноземної мови
 • Основи наукових досліджень (курсова робота)
  Дати уявлення про сутність науки, напрями наукових досліджень в філології/лінгвістиці, розкрити поняття про наукову діяльність та наукове дослідження; навчити плануванню та методам проведення наукового дослідження; ознайомити з вимогами щодо оформлення наукової роботи.
Made on
Tilda