Створення Гуманітарного факультету
Створення Гуманітарного факультету у 1999 році в нашому Університеті поставило перед кафедрою іноземних мов завдання з відкриття випускової мовної спеціальності. У витоків нової спеціальності знаходилися завідувач кафедри іноземних мов кандидат психологічних наук, професор Іван Ігнатович Усов, перший замісник декана – кандидат історичних наук, доцент Юрій Іванович Кисіль, декан гуманітарного факультету – доктор філософських наук, професор Володимир Олександрович Копилов за всебічної підтримки та допомоги ректора Університету професора Володимира Станіславовича Кривцова та проректора з навчальної роботи професора Якова Семеновича Карпова. Напружена робота продовжувалася до кінця березня 2003 року, а вже 1 квітня 2003 року відбулося історичне для «ХАІ» засідання Експертної ради МОН України, на якому було отримано дозвіл на відкриття довгоочікуваної спеціальності «Прикладна лінгвістика», яка й стала наймолодшою спеціальністю гуманітарного факультету та «ХАІ».
Складний шлях було пройдено, і нарешті, 1 вересня 2003 року перші студенти-лінгвісти сіли за парти Університету. Почався новий етап в житті і діяльності, тепер уже випускової кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики.

Студенти та викладачі спеціальності «Прикладна лінгвістика». У центрі (зліва направо): декан гуманітарного факультету професор В. О. Копилов, заступник декана асистент В. В. Кравчук, завідувач секції прикладної лінгвістики доцент В. В. Рижкова, завідувач кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики професор «ХАІ» І. І. Усов
Молода спеціальність, яка була виділена окремою секцією у складі кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики, одразу зіштовхнулася з важливими питаннями організації навчання та практики для студентів-фахівців в царині прикладної лінгвістики: лінгвістів-інформатиків, перекладачів технічної літератури із знанням двох іноземних мов – англійської та німецької, програмістів. На семінарах та засіданнях секції, яку в подальшому очолила представниця харківської лінгвістичної школи, кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Василівна Рижкова, розглядалися питання з розробляння навчальних програм, вивчення потреб ринку робочої сили, укладання угод з підприємствами щодо проходження комп'ютерно-перекладацької практики студентами та ін.

П'ять років потому в червні 2008 року кваліфікацію «лінгвіст-інформатик, перекладач-референт» отримали перші спеціалісти – випускники секції прикладної лінгвістики кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики. Це дало поштовх ректорату Університету прийняти рішення про відокремлення секції в якості випускової кафедри прикладної лінгвістики для навчання студентів на той час вже на вельми популярній та перспективній спеціальності «Прикладна лінгвістика». З того часу протягом 15 років кафедра готує бакалаврів за напрямом підготовки «Філологія» та магістрів (з 2015 року) за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика».

Кафедру очолила і очолює на цей час професор «ХАІ» В. В. Рижкова.
І знову – нове нелегке завдання: розбудова нової організаційної структури у складі Університету – створення матеріально-технічної бази кафедри, підбір фахівців вищої кваліфікації для забезпечення навчального процесу зі студентами-лінгвістами.

Під керівництвом В.В. Рижкової колектив новоствореної кафедри (до складу якого увійшли досвідчені педагоги кафедри іноземних мов (704)
Н.С. Дорошенко, Л.О. Денисова, Л.І. Волчанська, І.Л. Іванова, О.А. Кошелєва, Ю.Г. Жиляєв, В.В. Котлубинська та молоді фахівці В.В. Кравчук, О.В. Кудоярова,
І.С. Черкащенко, О.Б. Сотнікова, К.С. Вєрєітінова, А.М. Суддя; завідувач лабораторією – М.І. Федоренко) продовжував викристалізовувати та втілювати концептуальні засади нової спеціальності, що народжувалися у співпраці з фахівцями кафедр «ХАІ» – вищої математики, інженерії та програмного забезпечення, проектування літаків і вертольотів, технології виробництва літальних апаратів, українознавства. Значну допомогу у своєму становленні спеціальність отримала від завідувача кафедри загального і прикладного мовознавства ХНУ ім. В.Н. Каразіна Ігоря Степановича Кравчука; завідувача кафедри перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна Леоніда Миколайовича Черноватого та доцента цієї ж кафедри І.Є. Фролової; завідувача кафедри теорії та практики перекладу германських мов Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченко
В.І. Карабана

Викладацький склад новоствореної кафедри прикладної лінгвістики
З метою вдосконалення навчального процесу до роботи зі студентами залучалися професійні перекладачі науково-технічної літератури
(М.В. Кириленко), носії мови .

Увесь подальший розвиток спеціальності вимагав повсякчасного підтвердження спроможності колективу кафедри на право провадження освітньої діяльності. Почалися нескінченні поїздки до м. Києва з приводу ліцензування, акредитації, розширення спеціальності. Це все вимагало значного посилення якісного викладацького складу, який поповнився, до речі, уже випускниками-відмінниками кафедри (М.Л. Ільченко (Гелетка), В.Л. Носолевська,
Є.В. Пизіна), для яких захист кандидатських дисертацій був лише справою часу. За час, що минув, викладачами кафедри захищені 7 кандидатських дисертацій. У 2014 році захищено 3 дисертації (у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та Харківському державному педагогічному університеті
ім. Г.С. Сковороди): 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (А.М. Суддя, М.Л. Ільченко (Гелетка)) і 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Є.В. Чубар (Пизіна)). У 2015 році захищено 2 дисертації: 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (В.Л. Тихонова (Носолевська) і 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (С.Ю. Юткало). У 2016 році захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (О.О. Уколова). У 2020 році захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (М.І. Федоренко). Таке суттєве посилення наукової складової діяльності кафедри уможливило започаткування (2010 р.) та щорічне проведення спочатку регіональної, а в подальшому – і міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді» за участю студентів, аспірантів, викладачів, науковців. Також на кафедрі під керівництвом канд. філол. наук, доцента О.А. Міщенко розпочав свою роботу студентський науковий гурток «Когнітивно-дискурсивні аспекти
лінгвокультурології»(2021 р.).


За ці роки значно покращилася матеріально-технічна база кафедри. Зусиллями завідувачки кафедрою
В.В. Рижкової та за підтримки ректорату вдалося повною мірою забезпечити навчальний процес комп'ютерною та офісною технікою; створити лабораторію комп'ютерних технологій та мультимедійних засобів навчання іноземним мовам та комп'ютерним дисциплінам, постійною модернізацією та удосконаленням якої опікується незмінний завідувач лабораторії Микола Іванович Федоренко. Кафедра має у своєму розпорядженні 3 ксерокси (1 кольоровий), 1 сканер, 5 принтерів
(1 кольоровий), 7 комп'ютерів та 2 ноутбуки (окрім комп'ютерної лабораторії з 17 комп'ютерами),
1 відеомагнітофон, 3 телевізора, 2 аудіоцентри,
3 відеоцентри, 4 касетних магнітофони. Комфортні умови для проведення занять в жарку пору року створюють також 3 кондиціонери, розміщені в кожному мультимедійному класі кафедри. У 2018 році аудиторний фонд кафедри поповнився ще двома мультимедійними класами (з підключенням до мережі Internet), що було дуже доречним, адже у 2017 році ліцензійний обсяг спеціальності збільшився вдвічі і досяг 225 здобувачів вищої освіти щорічно.
Студенти-переможці конкурсів та олімпіад (з керівником)
За успіхи у навчанні, науковій роботі та громадській діяльності здобувачі спеціальності отримують іменні стипендії: Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, різноманітних фондів та програм. Серед здобувачів кафедри прикладної лінгвістики переможцями та призерами ряду конкурсів, олімпіад та стипендіальних фондів у 2013 – 2018 роках є:

- у 2013 році студентка кафедри Н.Ю. Куйко посіла 1 місце у міському конкурсі на кращий переклад з німецької мови «Кращий майстер художнього слова», що проводився Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна 25 квітня 2013 року;

- у 2013 році студентка кафедри К.М. Хижняк посіла 1 місце у міському турі олімпіади з німецької мови, який відбувся 30 листопада 2013 року в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна;

- у 2014 році студентка кафедри К.М. Хижняк посіла 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Німецька мова» для студентів немовних спеціальностей в номінації «Відмінне володіння усним мовленням», яка проходила 15-17 квітня 2014 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»;

- у 2015-2016 навч. році студентка кафедри К.А. Білецька стала лауреатом міського конкурсу «Молода людина 2015 року» в номінації «Студент вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації», що проводився Харківською міською радою, 2016 р.;

- у 2017 р. студентка кафедри К.А. Білецька посіла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політичних наук, який проходив 20-21 березня 2017 року у м. Івано-Франківськ;

- 2017 р. студентка кафедри Ю.С. Куценко посіла 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови, яка проходила 19-21 квітня 2017 року у м. Львів;

- у 2018 р. студентка І.Ю. Тимошенко посіла 3 місце у обласному етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

За досягнення в навчанні й науковій діяльності студенти кафедри отримали іменні стипендії: стипендію ім. М. Є. Жуковського – О. Ю. Сороколат (2011–2012 н.р.), К. М. Хижняк (2012–2013 н.р.), Ю. М. Охріменко (2013–2014 н.р.),
Ю. С. Куценко (2015–2016 н.р.), В. О. Рибак (2015–2016 н.р.), Ю. С. Куценко (2016–2017 н.р.); стипендію Президента України – К. А. Білецька (2015–2016 н.р., 2016–2017 н.р.).

Студенти спеціальності беруть активну участь у житті та діяльності як Університету, так і
м. Харкова: неодноразово отримували перемогу особисто чи серед навчальних груп гуманітарного факультету/Університету як кращий студент/академічна група за успіхи у навчанні; працювали в якості волонтерів-перекладачів на міських заходах з проведення Чемпіонату з футболу Євро-2012, Чемпіонату Європи з боксу у 2017 році та ін.
( На фото найкращі групи за успішністю гуманітарного факультету (2017 р., 2019 р.) – групи прикладних лінгвістів)
Учасниці програми літньої практики у США: Ситнікова Валерія, голлівудська «Алея слави»; Білецька Крістіна, штат Вісконсин
Знання двох іноземних мов дає можливість нашим студентам, вільно спілкуючись англійською та німецькою мовами, розширяти світогляд під час подорожі за рубежем; розвивати необхідні для сучасного перекладача навички міжкультурної комунікації; долучатися до звичаїв, традицій та культури інших народів; продовжувати навчання за рубежем.
На сьогодні науково-педагогічний склад спеціальності «Прикладна лінгвістики» готує фахівців, які володіють двома європейськими мовами (англійська, німецька), що передбачає підготовку до складання тесту для отримання міжнародного сертифікату з рівня володіння англійською мовою В2/С1; кваліфікованих перекладачів, здатних виконувати за допомогою відповідного програмного забезпечення (системи Translation Memory – SDL Trados Studio 2011, Wordfast, Startransit тощо та електронних словників / термінологічних баз) письмовий переклад з/на англійську/німецьку мови письмових науково-технічних, публіцистичних, юридичних, економічних та інших текстів з їх подальшим редагуванням; фахівців, здатних створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів у мережі Інтернет; використовувати сучасні прикладні комп'ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань (Python, HTML, Word, Excel, Access, Photoshop, Illustrator та ін.).
Серед науково-педагогічних працівників кафедри є: переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (доцент
О.В. Кудоярова); молодий науковець-опонент дисертації, що захищалися за кордоном (Автономний Університет Барселони: Enhancement of Post-Editing Performance: Introducing Machine Translation Post-Editing in Translator Training, 2018 рік – М.Л. Ільченко); учасники міжнародних конференцій за кордоном та вебінарів: Global Summit on EducationGSE-2018, Dhaka, Bangladesh on 16-17 Marsh, 2018; the 5th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions", February 28, 2019, Stuttgart, Germany; Webinar organized by National Geografic Learning and Linguist LTD "Giving a Voice. Critical Thinking in English Classes, 2018; III International Scientific Conference «Perspectives of World Science and Education", November 27-29, 2019, Osaka, India (О.І. Шкрабаченко, В.В. Рижкова) та ін.
Дисертантка Автономного університету Барселони Л. Благодарна
та доцент М. Л. Гелетка (опонентка)
Ст. викладач О. І. Шкрабаченко
(наукова конференція в м. Осака, Індія, 2019 р.)

З появою на кафедрі у 2015 році доктора філологічних наук, професора Лідії Сергіївни Піхтовнікової значним чином активізувалася наукова складова колективу кафедри. Доктор філологічних наук, професор Л.С. Піхтовнікова – стипендіат ДААД, Німеччина; дипломант в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2002); Лауреат обласного фестивалю «Жінка року – 2003» в номінації «Жінка – працівник освіти і науки» – є керівник наукової школи з досліджень лінгвосинергетики, прагмастилістики та лінгвопоетики дискурсу. Під її керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій, опубліковано 9 монографій, написано велику кількість наукових статей у фахових виданнях, тез. Професор Л.С. Піхтовнікова є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051. 27 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051. 02 у Запорізькому національному університеті(з 2013 р.), Головою ДЕК у Запорізькому національному університеті (2016-2019 рр.).

У руслі напряму досліджень з прагмастилістики, лінгвосинергетики та лінгвопоетики, очолюваному професором Л.С. Піхтовніковою, вивчаються синергетичні аспекти утворення дискурсу різних типів, інформаційно-когнітивний аспект самоорганізації мовленнєвих творів, розробляються питання самоорганізації різних типів мовлення, вивчається синергетика стилю та композиції окремих типів дискурсу, а також здійснюються видання наукової та навчально-педагогічної літератури з лінгвосинергетики та прагмастилістики. На кафедрі виконуються також прикладні дослідження з укладання та лінгвістичного наповнення базового електронного підручника для організації дистанційної освіти здобувача-лінгвіста; використання можливостей комп'ютерної лексикографії у складанні термінологічних словників (вузькогалузева авіаційна термінологія); дослідження прагмалінгвістичної проблематики перекладу текстів наукового-технічного і спеціального спрямування для вдосконалення підготовки професійних перекладачів.
Доктор філологічних наук, професор Лідія Сергіївна Піхтовнікова.
Made on
Tilda