Магістри
.
Термін навчання - 1,4 роки

Студенти вивчають:


1. Ділова англомовна комунікація
2. Комп'ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях
3. Переклад науково-технічних текстів авіаційного спрямування
4. Крос-культурні комунікації
5. Дискурсивна лінгвістика
6. Функціонування прагмастилістичних засобів у художніх, публіцистичних та наукових дискурсах.
7. Інтелектуальна власність
8. Практична та комунікативна філософія
9. Переддипломна практика
10. Дипломне проектування
Вступ для здобуття ступеня магістра на базі ОС бакалавра
Питання які найчастіше задають
Питання
Заваяви до вступдо магістратури на спеціальність "Прикладна лінгвістика" в ХАІ починають подавати з 15 серпня?
Відповідь
16.08.2022 (етапи вступної компанії є на сайті ХАІ)
Питання
Коли буде проходити вступний іспит?
Відповідь
07.09.2022
Питання
Кому треба адресувати мотиваційний лист? Хто буде його перевіряти?
Відповідь
Мотиваційний лист надсилається в приймальну комісію - комісія надішле листа тому фахівцеві, хто буде його перевіряти.
Питання
Чи потрібно здавати НМТ та ЄВІ для вступу до магістратури на спеціальність "Прикладна лінгвістика" в ХАІ?
Відповідь
Не потрібно. Лише фаховий іспит 17.09.2022р.
Питання
Мотиваційний лист треба відсилати на електронну адресу приймальної комісії?
Відповідь
Так.
Питання
Чи можна писати мотиваційний лист англійською мовою?
Відповідь
Так.
Питання
Чи є приклад мотиваційного листа?
Відповідь
Є стандартні вимоги до написання такого листа (див. вкладку "абітурієнту" - "мотиваційний лист").
Питання
Чи буде можливість перейти з контрактної форми навчання на бюджетну форму?
Відповідь
Так. Але за певних умов.
До уваги студентів 4 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» !!!
Основні теми та список рекомендованої літератури для проходження вступного фахового випробування з метою ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ зі спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика»
ТЕРМІНОЗНАВСТВО
1. Об'єкт, предмет і завдання термінознавства як науки. 2. Структура термінознавства. 3. Методологія термінознавства, власне термінознавчі й запозичені методи аналізу. 4. Світові термінознавчі школи. 5. Історія термінознавства та місце, яке ця наука посідає серед наукових дисциплін. 6. Термінознавство, лексикологія та когнітологія. 7. Поняття підмови. З історії мови науки. 8. Загальнонародна та літературна мови. 9. Характерні риси літературної мови. 10. Відмінності літературною мовою й мовами для певних цілей. 11. Поняття про мови для певних цілей. 12. Характерні риси мов для певних цілей. 13. Терміни й нетерміни в мові для певних цілей. 14. Професійне просторіччя. 15. Причини виникнення професійних просторічь. 16. Професійна фразеологія. 17. Культура професійного мовлення. 18. Спеціальна лексика. 19. Поняття наукового та технічного терміну, наукового, технічного й комерційного номену. 20. Зв'язок одиниць спеціальної лексики із поняттям та іменованим об'єктом. 21. Лінгвістичні особливості спеціальної лексики. 22. Термін як об'єкт термінознавства. Різні підходи до визначення терміну. 23. Проблема розрізнення термінів і професіоналізмів. 24. Професійна й непрофесійна термінологія. 25. Функції терміна. 26. Проблема класифікації термінів. Підходи до класифікації термінів. Типи й класи термінів. Термінологічна типологія. Класифікація термінів за В.М. Лейчіком. Прототерміни, передтерміни, квазітерміни, терміноїди, псевдо терміни. 27. План змісту й план вираження терміну. 28. Еволюція поглядів на план змісту й план вираження терміну. Поняття елементарного змісту терміну як семантичного компоненту семи в контексті машинного оброблення тексту. 29. Мотивування терміну. Поняття про правильно орієнтувальні, нейтральні та помилково орієнтувальні терміни. Метафора, метонімія й синекдоха як джерела мотивування термінів. Поняття про терміноелемент. Різні підходи до трактування терміноелементів. Три шляхи виділення терміноелементів у складі терміну. 30. Структура терміну. 31. Інтенція та екстензія терміну. 32. Критерії оцінення терміну. Однозначність, системність і впровадженість терміну як головні критерії оцінення терміну. 33. Поняття про детермінологізацію. Стадії детермінологізації. Зміни, що їх зазнає термін підчас детермінологізації. 34. Терміносистема як об'єкт термінознавства. Міжсистемне запозичення термінів. Напрямки розвитку термінології. 35. Поняття про терміносистему. Умови й етапи формування терміносистеми. Ознаки терміносистеми. 36. Створення нових термінів. Способи побудови термінів. Різні підходи до створення термінів. 37. Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови. Багатозначність та омонімія загальнолітературних слів і термінів як джерело нових термінів. Деривація термінів. 38. Побудова термінів шляхом прямого запозичення. Повне й часткове пряме запозичення. 39. Асиміляція термінів. Поняття про кальку. Типи кальок. Вплив запозичених термінів на національну мову і національної мови на запозичений термін. 40. Різні погляди на мовних склад термінологій. 41. Запозичення термінів із класичних мов в українську. Англо-українські запозичення. Запозичення з романських і слов'янських мов в українську. Запозичення зі східних мов в українську. Японсько-українські та китайсько-українські запозичення. Запозичення з української мови у мови народів Європи. 42. Інші способи побудови термінів. Вигадування штучних слів як джерело терміну. 43. Переклад термінів. Поняття про переклад. 44. Поняття про міжмовні перекладні лексичні відповідники. Типи перекладних відповідників. Класифікація перекладних лексичних відповідників за характером функціонування та способом перекладу. 45. Поняття про реалію. Типи реалій. Способи перекладу реалій. Транс кодування та перифрастичний переклад як основні способи перекладу реалій. Транслітерування й транскрибування. Правила перекладу реалій. 46. Структура англійського терміну. Переклад англійських термінів і термінологічних іменних груп. 47. Переклад дефісних конструкцій. 48. Скорочення в системі термінів. Типи скорочень. Порядок дешифрування скорень. Основні способи перекладу. 49. Терміни-оніми. Терміни-власні назви.
50. Типологія онімів. Значення і тлумачення онімів. Способи перекладу
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
1. Лінгвістичні основи проблеми перекладу. Основні поняття теорії перекладу (переклад, поняття інваріанта, перекладацької еквівалентності (її види) та адекватності). 2. Погляди на принципову неможливість перекладу. 3. Суть концепцій лінгвістичної відносності здійснення перекладу, повного та відносного перекладу. Представники. 4. Лінгвістичні чинники, що перешкоджають здійсненню повного перекладу. 5. Поняття антропоцентризму. 6. Організація тексту за рівнями. Рівні в смисловій структурі тексту. 7. Поняття про вертикальну, горизонтальну та глибинну структури тексту. 8. Лінгвістичні поняття «когезія», «когерентність», «актуальне членування речення». 9. Поняття про мовний рівень змісту тексту. 10. Поняття про контекст, який входить в глибинну структуру змісту тексту. 11. Інформативність тексту. Види текстової інформації і переклад. 12. Різновиди імпліцитної текстової інформації. 13. Поняття про ситуативний контекст. 14. Поняття про мовну надмірність. 15. Поняття інваріанта перекладу. 16. Різниця між значенням і змістом тексту. 17. Види змісту тексту: денотативний, сигніфікативний, інтерпретаційний та внутрішньо мовний. 18. Поняття перекладацької еквівалентності. 19. Складові еквівалентності перекладу. 20. Адекватність перекладу. Співвідношення понять еквівалентності та адекватності стосовно перекладу.
21. Перекладні трансформації. Типологія перекладних трансформацій.

РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ
1. Теоретичні засади редагування перекладів. 2. Об'єкт, предмет, методи та завдання теорії редагування. Нормативна база редагування. Модель редагування. Методи редагування. 3. Едитологія як наука. Складові едитології. 4. Різні підходи до редакційного етапу. 5. Аксіоми теорії редагування та основний парадокс теорії редагування. 6. Поняття норми у редагуванні. Структура норми. Види норм. Типи норм. 7. Чотири складові моделі редагування тексту. 8. Помилка як об'єктивне відхилення від норми. 9. Класифікація помилок за походженням. Інформаційні помилки. Модальні й фактичні помилки. Темпоральні, локальні й ситуативні помилки. Семіотичні помилки. Тезаурусні помилки. Сприйняттєві помилки. Атенційні помилки. Копіювальні помилки. 10. Типологія мовних помилок. Макроструктурні й мікроструктурні помилки. Психологічні помилки. Логічні помилки. 11. Нормативні аспекти перекладу. Нормативні вимоги. Поняття норми перекладу. 12. Еквівалентність змісту оригіналу і перекладу. Норма еквівалентності перекладу. Буквальний переклад та еквівалентність. 13. Поняття правки у редагуванні. Види правки. 14. Поняття інтерференції. Джерело інтерференції. Лінгвістична інтерференції, її рівні. 15. Перекладацька трансференція. 16. Поняття девіації. 17. Логічні основи редагування тексту. Логічні помилки. Основні типи логічних помилок. 18. Мовні помилки, що породжують логічні помилки. Амфіболія. 19. Лексико-семантичні помилки. Морфологічні помилки. Синтаксичні помилки. Стилістичні помилки. 20. Механізми виникнення лексико-семантичних помилок: помилкова синонімія і помилкова етимологія. 21. Естетична норма: повторення одного і того ж слова в одному абзаці. 22. Частотні помилки: індивідуальні, регулярні та масові. 23. Граматичний аспект редагування. Рівень речення. Близькоспоріднений акцент у перекладі. 24. Канцеляризми та кальки в українській мові. 25. Україномовні засоби для оптимального перекладу російських синтаксичних одиниць іменникового типу. Уживання дієприкметника. Уживання слова «є». 26. Логічний наголос. 27. Подібні форми слів. 28. Зв'язок слів зі змістом. Зайві слова. 29. Лексичний рівень редагування. Аспекти редагування: смисловий, жанрово-стилістичний, лексичний. 30. Слова – об'єкт уваги редакторів: слова іншомовного походження, плеоназми, терміни. Віддієслівні іменники. Синоніми. Багатозначні слова.
Проблема суржика в українській мові.
ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
1. Теоретична і прикладна (практична) лінгвістика. 2. Завдання і напрямки прикладної лінгвістики. Об'єкт прикладної лінгвістики. Методи прикладної лінгвістики 3. Комп'ютерна лінгвістика як прикладна лінгвістична дисципліна. Когнітивний інструментарій комп'ютерної лінгвістики 4. Поняття фрейму. 5. Гіпертекстові технології подання тексту. Теоретичні основи гіпертексту 6. Компоненти гіпертексту. Деякі гіпертекстові системи 7. Психолінгвістика як додаток лінгвістики. 8. Лексикографія. Комп'ютерна лексикографія. 9. Термінознавство і термінографія. Поняття тезаурусу. 10. Класифікація і види словників. 11. Лінгвістичні і нелінгвістичні аспекти перекладу. Види перекладу. 12. Семантичні, синтаксичні, прагматичні і екстралінгвістичні аспекти перекладу. 13. Машинний переклад. Типологія систем машинного перекладу. 14. Основні галузі використання машинного перекладу. Деякі відомі системи машинного перекладу. Перспективи розвитку систем машинного перекладу. 15. Теорія і практика інформаційно-пошукових систем. Основні поняття інформаційного пошуку. Типи інформаційно-пошукових систем. Інформаційно-пошукові мови. 16. Граматико-перекладний метод в навчанні іноземних мов. Прямий метод навчання іноземної мови. 17. Аудіолінгвальний і аудіовізуальний методи навчання іноземним мовам. Комунікативно-орієнтований підхід у навчанні іноземних мов 18. Нейро-лінгвістичне програмування. НЛП як психотерапевтичний метод. Роль мовних механізмів варіативної інтерпретації дійсності в НЛП. Роль НЛП у навчанні. 19. Методика когнітивного картування. 20. Проблеми створення штучного інтелекту. 21. Представлення знань і розроблення систем, що базуються на знаннях. 22. Семасіологія як галузь лінгвістичної семантики. Семантична структура слова. Значення і зміст. 23. Лінгвосеміотика. Ономасіологія. 24. Етнолінгвістика. Мова і культура українців. 25. Соціолінгвістика. Напрями сучасних соціолінгвістичних досліджень. 26. Граматичні теорії. Морфологія. Синтаксис. 27. Когнітивна лінгвістика. Об'єкт, предмет, завдання і напрямки. Когнітивне моделювання. 28. Комп'ютерні програми як продукт прикладної лінгвістики. Арсенал прикладних лінгвістів. 29. Авторизація тексту: приклад експертизи. 30. Методи психолінгвістичних досліджень. Асоціативний експеримент. 31. Типологія словників. Арсенал сучасного перекладача.
32. Термінологія. Терміносистема. Визначення терміна.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ
1. Основні складові персонального комп'ютера та їх особливості. 2. Поняття алгоритму, властивості алгоритму, способи та форми подання алгоритму; базові та додаткові керуючі конструкції алгоритмів. 3. Основні етапи розв'язування задачі з використанням ЕОМ; призначення та правила описування алгоритмів різних структур. 4. Основні елементи мови програмування Python; структуровані дані у Python (рядок, список, кортеж, словник). 5. Основні засоби реалізації комунікації у середовищі Integrated DeveLopment Environment (IDLE). 6. Основні ідеї та принципи технології структурного програмування. 7. Найважливіші функції стандартних бібліотек мови Python. 8. Робота із файлами у мові Python.
Список рекомендованої літератури для підготовки до фахового випробування
Термінознавство
1. Д'яков А. С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д'яков, Т.P. Кияк, 3.Б. Куделько. – К. : KM Academia, 2000. – 218 с. 2. Сотнікова О. Б. Термінознавство : Навчальний посібник / Ольга Борисівна Сотнікова. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. – 47 с. 3. Суперанская А. В. Общая терминология : Вопросы теории / Александра Васильевна Суперанская, Наталия Владимировна Подольская, Наталия Владимировна Васильева. – М. : Наука, 1989. – 246 с.
4. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / С.В. Гринев-Гриневич/ – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с.

Редагування перекладів
1. Антонова С.Г. Редактирование. Общий курс : Учебник для вузов / С.Г. Антонова, В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук. – М. : Изд-во МГУП, 1999. – 256 с. 2. Видавнича справа та редагування / укладач О.Е.Базанова. – Режим доступу : https://studfiles.net/preview/5264486/page:72/ 3. Власюк А.І. Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів : навч. посібник / А.І. Власюк, Р.С. Белзецький. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 95 с. 4. Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору / [Літературне опрацювання тексту] : навч. посібник / Н.В. Зелінська. – К. : УМК ВО, 1989. – 76 с. 5. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика / В.О. Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2007. – 431с. 6. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – М. : Логос, 2005. – 524с.
7. Основи теорії редагування перекладів : конспект лекцій / Укладач : Ребрій О. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 88 с.
Перекладознавство
1. Дорошенко Н. С. Основи теорії перекладу. Навч. посібник. – Харків : ХАІ, 2007. – 55 с. 2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 564 с. 3. Карабан В. І., Борисова О.В., Колодій Б.М., Кузьміна К.А. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 208 с. 4. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с. 5. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. – М.: ЧеРо, 1999. – 136 с. 6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – M. : ЭТС, 2002. – 424с. 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448 с. 8. Основи перекладознавства : Навчальний посібник / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с.

Основи прикладної лінгвістики
1. Апресян Ю.Д. и др. Лингвистический процессор для сложных информационных систем. – М. : Наука, 1992. – 256 стр. 2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику : Учебное пособие. – М. :Едиториал УРСС, 2003. – 360 стр.
3. Потапова Р.К. Речевое управление роботом. – М. : Радио и связь, 1989. – 248 стр.
Освітній рівень «магістр»
Made on
Tilda