Знання, якi пiдкорюють небо

Навчально-методичне забезпечення

 1.  Богдан О.М. Зарубіжна література (10-11 класи): навч. посібник для  учнів 10-11 класів загальноосвітніх закладів (рівень стандарту) / О.М.Богдан. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», 2017. – 192 с.

 2. Богдан О.М. Українська мова за професійним спрямуванням : Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів технічних спеціальностей / О.М. Богдан. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 2017. - 21 с.

 3. Дмитренко Є. В. Основи теорії комунікацій : навч.-метод. посіб. для студентів гуманітарного факультету (спеціальність 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність») денної та заочної форм навчання / Є. В. Дмитренко. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2014. – 12 с.

 4. Карпенко, О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації:  бібліографічний  опис : навч. посіб. / О.О. Карпенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

 5. Карпенко, О. О. Концепція професійного спрямування : навч. посіб. для студ. спец. «Документозн. та інформ. діяльність» / О. О. Карпенко. – Х. : Нац. aерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. –  48 с

 6. Карпенко О.О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 75  с.

 7. Коновченко О. В. Договір у системі сучасної міжнародної документації : навч.-метод. посіб. / О. В. Коновченко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2017. – 60 с.
 8. Коновченко, О. В. Документування міжнародних договірних відносин : навч. посіб. / О. В. Коновченко. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2012. – 63 с.

 9. Коновченко, О. В. Міжнародне листування : навч. посіб. / О. В. Коновченко. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2012. – 98 с.

 10. Нефедов К.Ю. КУЛЬТУРОЛОГИЯ (Методические указания для студентов заочного отделения). – Харьков,  2006

 11. Нефедов К.Ю. КУЛЬТУРОЛОГІЯ (Методичні рекомендації для студентів факультету заочного навчання). – Харків, «ХАІ», 2006

 12. Нефедов К.Ю. Архівознавство: навч. посіб. / К.Ю. Нефедов, О.О. Карпенко. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. –   82 с.

 13. Парафійник Н.І. Документно-інформаційні комунікації: [Текст] навч. посіб. для студ. спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Н.І. Парафійник. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – Ч. ІІ. - 57 с.

 14. Парафійник, Н.І.   Документно-інформаційні комунікації [Текст]: навч.посіб. / Н.І. Парафійник. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2011. - Ч. II. – 52 с.

 15. Плахоніна О. В. Сучасна українська мова: Збірник вправ і завдань для практичних занять / О. В. Плахоніна, О. Л. Плетнєва. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 108 с.

 16. Плетнєва О.Л. Українська мова за професійним спрямуванням. Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 64 с.

 17. Плетнєва О.Л. Усне ділове спілкування: навч. посібник / О.Л. Плетнєва. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. – 51 с.

 18. Прилуцька А.Є. Візуальний  компонент в структурі рекламно-інформаційного повідомлення: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»./ А.Є.Прилуцька. – Нац. аероксм.ун-т ім. М.Е.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2014. - 39 с.

 19. Прилуцька А.ЄЕргономіка і промисловий дизайн: навч. посіб.  / А.Є. Прилуцька . – Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 52 с.

 20. Прилуцкая А.Е. Организационная культура и имидж современного руководителя. Часть 1.

 21. Прилуцкая, А. Е. Организационная культура  и имидж современного руководителя [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Прилуцкая. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т  им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2013. – Ч. 2. – 76 с.

 22. Прилуцкая  А.Е. Теория и история искусства: уч. пос. - Х.: ХАИ, 2010

 23. Прилуцкая А.Е. Факторы успешного трудоустройсва:  Учебное  пособие./ . – Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2014. – Ч.1. 48с.

 24. Теория и практика архивного дела

 25. Вимоги до структури й змісту  випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

 26. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи (Карпенко О.О.)

 27. Завдання з дисципліни "Чинники успішного працевлаштування" для студентів заочної форми начання (А.Є. Прилуцька)

 28. Рекомендації щодо організації самостійного пошуку роботи випускниками внз

 29. Собеседование  как  вид  деловых переговоров.